20ஆவது திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்த எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் விபரம் !

20ஆவது திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்த எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் விபரம். 8 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இவ்வாறு ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளனர்.

1. SJB National List MP Diana Gamage

2. Sri Lanka Muslim Congress MP Nazeer Ahamed

3. Muslim National Alliance MP AASM Raheem

4. Sri Lanka Muslim Congress MP Faizal Caseem

5. Sri Lanka Muslim Congress MP HMM Harees

6. Sri Lanka Muslim Congress MP MS Thowfeek

7. SJB MP/TPA MP Arvind Kumar

8. SJB/ACMC MP Ishak Rahman

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!