ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் புதிய உறுப்பினர்கள் நியமனம். முழு விபரம் உள்ளே

புதிய உறுப்பினர்கள் நியமனத்திற்கு ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் செயற்குழுக் கூட்டத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி;

▪️உதவித் தலைவர் – அகில விராஜ் கரியவசம்
▪️தவிசாளர் – வஜிர அபேவர்தன
▪️பொதுச் செயலாளர் – பாலித ரங்கே பண்டார
▪️பொருளாளர்- ஏ.எஸ்.எம். மிஸ்பா

ஆகியோர் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளனர்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!